Des d’ara mateix… fin el segle passat…

Radar NO… per sempre més!

Algunes dates significatives del segle XXI:

 • 21 de juny de 2008.- El diari Informació en la seua edició de Alcoi/ Comptat/ Foia de Castalla, publica: “ Vigilancia aérea. El nuevo radar de Aitana opera a pleno rendimiento tras seis años de pruebas.

(…) La instalación además ofrece información tanto a los controladores de aviación militar como civil, dado que los datos son facilitados en tiempo real a AENA. (…)

 • 18 de març de 2008.- Diligència de Jutjat del Contenciós Administratiu nº1 d’ Alacant en la que denega la sol·licitud per part d’ AENA de suspensió de la Declaració de no conformitat de l’ Ajuntament de la Torre de les Maçanes respecte al Projecte d’ Execució de l’ Estació Radar.
 • 22 d’octubre de 2007.- Diligència de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de La Comunitat Valenciana en la que confirma la incompetència d’aquesta Sala per a ocupar-se del recurs interposat per AENA i remet els Autos al jutjat d’ Alacant.
 • 16 d’agost de 2007.- L’ Ajuntament de la Torre de les Maçanes presenta també recurs potestatiu de reposició relativa a la aprovació del Pla Especial del Sistema General Aeroportuari d’ Alacant
 • 10 d’agost de 2007.- El Rentonar formula recurs potestatiu de reposició a la resolució de 03/ 04/07 del Conseller de Territori i Habitatge relativa a l’aprovació del Pla Especial del Sistema General Aeroportuari d’ Alacant, basant-se en el incompliment del període d’exposició pública del mateix.
 • AENA interposa recurs de súplica contra el Auto del Tribunal Superior de Justícia de La Comunitat Valenciana, de data del 25-07-07. (Desconeixem la data exacta).
 • 25 de juliol de 2007.- Diligència de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de La Comunitat Valenciana en la que desestima els recurs d’ AENA de suspensió de la Declaració de no conformitat de l’ Ajuntament de la Torre de les Maçanes respecte al Projecte d’ Execució de l’ Estació Radar, declarant-se incompetent, remetent els Autos al jutjat d’ Alacant.
 • 19 de gener de 2007.– El País publica en la seua edició de la Comunitat Valenciana: “Air Nostrum estrena el sistema Galileo de navegación para aterrizar por satélite”
 • 11 de gener de 2007.– El “Defensor del Pueblo” , davant de les queixes formulades per La Colla Ecologista La Carrasca, denuncia novament que AENA incompleix la legislació pel que fa a la participació ciutadana i i impedeix l’exercici dels drets per part de les entitats ciutadanes.
 • 9 de gener de 2007.– L’ Ajuntament de la Torre de les Maçanes rep notificació d’ AENA , en la que fa constar, que havent rebut l’escrit de l’ Ajuntament de la Torre de les Maçanes, de 26/10/ 06, en el que no dóna conformitat al projecte, ni a ninguna de les actuacions que deriven de l’execució del Projecte de l’ Estació Radar, requereix a l’ emparament de la Jurisdicció Contenciós Administrativa la suspensió de la declaració de no conformitat d’aquest Ajuntament amb el fi d’aconseguir la concessió de llicència de obres per al camí d’accés i la instal·lació de la línia elèctrica, per poder començar les obres immediatament, al terme d’un mes.
 • 3 d’octubre de 2006.-Reunió a l’Ajuntament de La Torre amb representants del consistori de La Torre i d’Alcoi, enginyers d’AENA, representants de l’empresa constructora Elecnor, i els promotors de la campanya ‘Radar NO’.
 • Juliol – Setembre de 2.006.- Es publica en el bolletí informatiu nº 3 de les em–preses MAESSA Y SEIMSA la finalització de la instal·lació del radar secundari del aeroport d’Alacant damunt d’una plataforma de 27 metres d’altura a peu de pista.

18 de Juliol de 2006.- S’aprova el Pla Especial del Sistema General Aeroportuari d’Alacant

16 de Juny de 2006.- S’adjudica el projecte d’execució d’estació radar a l’empresa Elecnor

18 d’abril de 2006.- Escrit realitzat per La Carrasca dirigit al Director d’AENA, en el que se li informa del grau d’indefensió en què ens trobem, i una vegada més es demana se’ns tinga personats en la tramitació del projecte. Aquest escrit, a 3 d’octubre del 2006, dia de la reunió amb AENA, encara no s’ha respost

5 d’abril 2006.- ‘Se remite al Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Alicante el Expediente de Justiprecio’ al no arribar a acord entre propietaris i administració

9 de febrer 2006.- AENA planteja una reunió a Madrid d’apertura de proposicions econòmiques per al projecte d’execució d’estació radar a la Torre. A partir d’este moment, comencen a vindre empreses a La Torre

1 de desembre 2005.- Resposta al Diputat en Jordi Xuclà i Costa per part del Ministeri de la Presidència informant què : ‘la instalación radar de la Torre de les Maçanes es imprescindible para el desarrollo del aeropuerto…’ i que compleix perfectament totes les normatives. Bueno, si es així, a Europa vas … tramesa de documentació a la seu del Bloc Nacionalista Valencià per tal de traslladar l’assumpte radar al parlament europeu.

2 de novembre 2005.- El Grupo Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció presenta al·legacions per l’ocupació de la Canyada Reial del Port.

31 d’octubre 2005.- El Rentonar presenta al·legacions per l’ocupació< /strong> de la Canyada Reial del Port.

7 d’octubre 2005.- L’Ajuntament rep anunci d’expropiació pública per part de la Direcció General de Territori i Vivenda, de la ‘cañada real del puerto con destino a la instalación de estacion radar’ petició que realitza AENA el de juliol de 2005.

19 de setembre 2005.- El Defensor del Poble denuncia que AENA no acompleix la Llei de Procediment Comú, en resposta a una queixa feta per La Colla Ecologista La Carrasca.

12 de setembre 2005.- Surt a Concurs Públic el Projecte d’Estació Radar a la Torre (2.770.013,00 €).

29 d’agost 2005.- El Diputat En Jordi Xuclà i Costa com a Diputat del CIU, formula al Govern en el Palau del Congrès dels Diputats, tres preguntes al respecte del radar.

1 de juny 2005.- Presentació d’al·legacions per part de particulars per incompliment de període d’exposició pública del Pla Especial del Sistema General Aeroportuari d’Alacant

18 de maig 2005.- El Rentonar presenta al·legacions davant la Conselleria de Territori i Habitatge, per incompliment de període d’exposició pública. Tambè presenta al·legacions l’Ajuntament de la Torre, La Carrasca i la Colla Muntanyenca de El Campello.

30 d’abril 2005.- El Director General de Planificació i Ordenació Territorial de la Conselleria de Territori i Vivenda sotmet a informació pública el Pla Especial del Sistema General Aeroportuari d’Alacant promogut per AENA. (20 dies).

29 d’abril 2005.- El Pla Especial es va anunciar al DOGV número 4996, de data 29.4.2005.

27 d’abril 2005.- Visita de l’empresa AENA a l’Ajuntament de la Torre. Entrega d’un dossier referit a algunes característiques del projecte.

11 d’agost 2004.- Reunió a Madrid als despatxos d’AENA amb una bateria d’enginyers caparres.

29 de juliol 2004.- D. Gaspar de Vicente d’AENA ens convoca en 11 d’agost a una reunió a Madrid.

14 de juliol 2004.- El director de l’Aeroport d’Alacant (D.Mariano Menor) m’informa que han traslladat l’escrit del Rentonar a AENA en la Seu del carrer Luca de Tena (Madrid).

2 de juliol 2004.- Carta dirigida al Director de l’Aeroport d’Alacant pel tema radar.

25 de juny 2004.- Carta a la Subdelegació de Govern (Etelvina Andreu) sol·licitant una entrevista al respecte del tema radar. no va contestar.

16 de març 2004.- Resposta de la Direcció General d’Aviació Civil per mitjà del Servei d’Expropiació a la nostra carta d’1 de març. Tornen a contestar que no saben res.

1 de març 2004.- Carta al Ministeri de Foment departament d’Aena preguntant pel Projecte Construcció de la instal·lació radar.

28 de gener 2004.- Resposta del Servei d’Expropiacions del Ministeri de Foment a la nostra carta de 20 de gener.• 20 de gener 2004.- Carta a la Direcció General d’Aviació Civil preguntant pel Projecte de construcció de la instal·lació radar.

7 de febrer 2004.- Presentació en Delegació de Govern, per part de l’Ajuntament de la Torre de l’expedient contra la instal·lació del radar. 4200 firmes i 86 grups addhessionats.

30 de novembre 2003.- Concentració al cim dels Plans i al poble de la Torre per a llegir el ‘Manifest de la serra dels Plans’

26 d’octubre 2002.- En el BOE del 26 d’octubre del 2002 es va anunciar l’exposició a informació pública de l’Estudi d’Impacte Ambiental del Projecte d’estació radar.

18 de Juny DE 2002.- En el BOE nº 145, 18 de juny de 2002 (BOP 19 juny de 2002) s’ assenyala:

Resolución de la Subsecretaría de la Dirección General de Aviación Civil, de 31 de mayo de 2002, por la que se abre información pública correspondiente al expediente de expropiación forzosa que se tramita con motivo de las obras del Ente Público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) «Expropiación de los bienes y derechos necesarios para la construcción de un radar en Torremanzanas Alicante», en los términos municipales de Torremanzanas y Alcoy (Alicante).
El Ente Público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea insta la incoación del correspondiente expediente expropiatorio para disponer de los terrenos necesarios para la ejecución de las obras del Proyecto de expropiación forzosa «Expropiación de los bienes y derechos necesarios para la construcción de un radar en Torremanzanas Alicante», en los términos municipales de Torremanzanas y Alcoy.

19 de Juny DE 2001.- El Pla Director es va aprovar per Orde de 19 de juliol del 2001 per la qual s’aprova el Pla Director de l’Aeroport d’Alacant, publicada en el BOE del 3 d’agost del 2001.

19 de juny de 2001.- El Govern informa:

 • El Ministeri de Foment aprova els Plans Directors dels Aeroports de la Comunitat Valenciana.
  • Objectiu : garantir l’exercici de l’activitat aeroportuària a llarg termini
  • Actuacions: satisfer la demanda prevista.
  • Pla Direcctor: figura jurídica aprovada per orde ministerial que delimita les zones de servei de l’aeroport. La seua eficàcia s’estén a imposar sobre els territoris afectats la primícia d’ús aeronàutic sobre qualsevol altra planificació sobre el sòl.

I ELS ANTECEDENTS AL SEGLE PASSAT:

 • 14 de desembre de 1999.- Entrada en el registre de l’Ajuntament de la La Torre de les Maçanes, de la proposta del Pla Director de l’Aeroport d’Alacant, elaborat per AENA, en el que es comunica, la instal·lació d’un radar secundari per a la navegació aèria. en la serra dels Plans, aprofitant la carretera de pujada existent.