Image by Lawra V from Pixabay 

Pregunta parlamentària en el Ple de les Corts del dia 29 sobre el malestar en El Comtat pel Pla eòlic

BOCV 102/VII de fecha 27.10.2008

Logo Coordinadora d'Estudis Eòlics del Comtat

Pregunta número 270 con solicitud de respuesta oral en el pleno, formulada por el diputado Enric Xavier Morera Català, del Grupo Parlamentario Esquerra Unida-Bloc-Verds-IR: Compromís, previo conocimiento de su grupo parlamentario y de acuerdo con el artículo 155 del RC, al conseller de Infraestructuras y Transporte sobre el Plan eólico en la comarca de El Comtat (RE número 22.756) ¿Tiene constancia, el conseller, del malestar ciudadano que está provocando el Plan eólico en la comarca de El Comtat?
Valencia, 16 de octubre de 2008
Enric Xavier Morera Català.

Veure filmació del Ple de les Corts del dia 29.10.08. (cap al final).

El Conseller Flores acusa la Coordinadora “d’estar en sintonia” amb el Grup de Compromis, d’acusar falsament a un excel·lent professional “tacant el seu nom”, d’anar contra l’energia eòlica que abastix al 20% de les llars, etc i diu que el 25 de febrer del 2003, quan es va anunciar l’adjudicació als grups empresarials, el Sr. Cejalvo no treballava en la Generalitat . També diu que els únics que tenim malestar pel Pla Eòlic de la zona 14 som els de la Coordinadora. I els milers d’al·legacions? I els plens dels 18 ajuntaments del Comtat oposant-se al pla eòlic del Comtat?

Des del 30 de maig del 2002, Antonio Cejalvo Lapeña és Director de l’Agència Valenciana d’Energia:

Què és l’AVÉN? Aneu a la pàgina www.aven.es i veurem el següent:

¿QUÉ ES LA AVEN?

La Agencia Valenciana de la Energía es la entidad de la Generalitat Valenciana adscrita a la Conselleria d’Infraestructures i Transport, que tiene por finalidad la gestión y ejecución de la política energética en el ámbito de la Comunidad Valenciana.

Objetivos:

La Agencia Valenciana de la Energía lleva a cabo la ordenación y planificación energética de acuerdo con las directrices generales del Gobierno Valenciano, en coordinación con las distintas Administraciones y en el marco de la política energética común de la Unión Europea.

Es pot dir sense atemptar a la veritat que D. Antonio Cejalvo no tenia res a veure amb l’Administració Valenciana el 25 de febrer del 2003?

Però és que no és només això. Després, al juliol del 2003 el van fer director general d’Energia i “suposant” que no haguera participat en l’adjudicació, sí que està participant en el desenvolupament i en l’aplanament d’obstacles a la dita empresa i en l’incompliment de les Recomanacions del Síndic de Greuges que sol·liciten un nou Estudi.

DOGV nº 4264 de 5 de junio de 2002

Conselleria de Innovación y Competitividad
DECRETO 93/2002, de 30 de mayo, del Gobierno Valenciano, por el que se nombra como director de la Agencia Valenciana de la Energía a don Antonio Cejalvo
Lapeña.[2002/M5990]

En virtud de lo dispuesto en el artículo 7.1 de la Ley 8/2001, de 26 de noviembre, de la Generalitat Valenciana, de Creación de la Agencia Valenciana de la Energía, en relación con el artículo 9.1 del Decreto 9/2002, de 15 de enero, del Gobierno Valenciano, por el que se aprobó el Reglamento de Funcionamiento de la Agencia Valenciana de la Energía, a propuesta del conseller de Innovación y Competitividad y previa deliberación del Gobierno Valenciano, en la reunión del día 30 de mayo de 2002,

DISPONGO

Nombrar a don Antonio Cejalvo Lapeña como director de la Agencia Valenciana de la Energía (AVEN).

El presente Decreto tendrá efectos desde el día de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Valencia, 30 de mayo de 2002
El presidente de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO
El conseller de Innovación y Competitividad,
FERNANDO V. CASTELLÓ BORONAT.

Informació facilitada per la Coordinadora d’Estudis Eòlics d’El Comptat.