Algunes notes sobre les paraules “Llumener i Clavariessa”

El culte cristià de devoció a Jesucrist, La Mare de Déu o els Sants, es manifesta en formes diferents segons el pobles, però hi ha elements comuns que pertanyen a la tradició jueva-bíblica

Els tres pilars en els quals la religiositat popular pren la seva forma externa són: L’ALMOINA, LES ORACIONS I EL SACRIFICI.

Aquestos tres elements també estan presents en la religiositat que envolta el culte cristià a La Torre de les Maçanes.

Cada Imatge de Sant o de La Mare de Déu rep dels fidels cristians diferents formes de culte (novenaris, misses festives, pregàries…) en les que apareixen els tres elements esmentats.

Des de ben antic hi ha la constància documental d’una forma de manteniment del culte de diferents imatges a la Parròquia de La Torre de les Maçanes. Aquest col·lectiu que té la funció de pagar les despeses del culte d’un sant rep el nom de LLUMINÀRIA, (en altres llocs s’anomenen confraries, cambreries, etc…) existint la de la Mare de Déu del Roser, El Santíssim Sagrament o Sant Gregori.

El nom de LLUMINÀRIA fa clara referència al pagament dels llums (ciris) que havien de cremar en l’altar del sant durant tot l’any. Aquestos ciris esdevenen el signe visible de la devoció continuada i del culte ininterromput al Sant -en el nostre cas a Sant Gregori-.

S’estableix un sistema d’elecció de LLUMENERS que hauran de garantir el manteniment del culte i hauran de córrer amb les despeses de la cera de l’altar de Sant Gregori, reunint els diners necessaris en nom de tota la comunitat Parroquial.

Pel que fa a la paraula “CLAVARIESSA” [1] , s’insereix dins l’element SACRIFICIAL de la religiositat popular. Els clavaris i clavàries són els encarregats de representar la comunitat a l’hora d’oferir al Sant qualsevol forma de sacrifici. El sacrifici de portar un pes, d’estar de genolls, de caminar descalç, de privar-se d’algun menjar etc…, està present en moltes manifestacions culturals de religiositat popular.

En el cas concret de la nostra Festa Major, LES CLAVÀRIES de Sant Gregori ha d’ésser escollides pels membres de la LLUMINÀRIA d’entre les xiques fadrines de la comunitat. Elles oferiran el sacrifici del seu esforç en nom de tot el poble, representant la puresa de les intencions dels fidels, més que la puresa o virginitat físiques (que també).

DELS TRES ELEMENTS ESMENTATS al principi d’aquestes notes, a La Torre de les Maçanes, malgrat les transformacions que s’han produït al llarg dels anys, ELS LLUMENERS I LES CLAVÀRIES, representen la manifestació vivent del manteniment del culte cristià a Sant Gregori d’Ostia des de la més pura tradició bíblica.

Elles com a ofrena sacrificial dels dons de la terra i ells com a mantenidors dels llums que il·luminen l’altar, com a mantenidors de les flames de la fe de tot un poble.

Pau Torregrossa. La Torre de les Maçanes. Gener 2001


[1] Clavariessa : És una paraula castellanitzada. Més correctament s’hauria de dir CLAVÀRIA.