La nova llei de montes aprovada pel govern i publicada al BOE el 21 de juliol, ha desencadenat el malestar de molts grups socials

L’Associació Professional d’Agents Forestals i Mediambientals, els sindicats UGT i CCOO, i organitzacions ecologistes com Amics de la TerraEcologistes en AccióGreenpeaceSEO/BirdLife i WWF, es senten molestos amb la nova redacció de la llei.

Consideren que la nova llei desprotegeix les nostres muntanyes i suposa un retrocés per a la seva conservació. Són moltes les modificacions realitzades

Els diferents col·lectius que han participat en la campaya #Stopleymontespp destaquen que:

 • 1. Estableix una excepció innecessària per permetre la construcció en zones forestals incendiades justificant l’existència de raons d’interès general.
  Artículo 50
  “…Asimismo, con carácter excepcional las comunidades autónomas podrán acordar el cambio de uso forestal cuando concurran razones imperiosas de interés público de primer orden que deberán ser apreciadas mediante ley, siempre que se adopten las medidas compensatorias necesarias que permitan recuperar una superficie forestal equivalente a la quemada. Tales medidas compensatorias deberán identificarse con anterioridad al cambio de uso en la propia ley junto con la procedencia del cambio de uso. En el caso de que esas razones imperiosas de primer orden correspondan a un interés general de la Nación, será la ley estatal la que determine la necesidad del cambio de uso forestal, en los supuestos y con las condiciones indicadas en el párrafo anterior.
 • 2. Limita l’àmbit d’actuació i l’autoritat dels Agents Forestals i Mediambientals, que realitzen una tasca essencial per a la protecció de la biodiversitat i en concret per a previndre i detectar les agressions contra el medi ambient.
  Artículo 58
  …En el ejercicio de las funciones a las que se refiere este apartado, los Agentes Forestales prestarán en todo momento auxilio y colaboración a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
 • 3. Elimina la necessitat de comptar amb plans de gestió en els montes privats i públics no catalogats, reduint el control sobre els aprofitaments forestals en detriment de la conservació de la biodiversitat.
 • 4. Regula la caça en una Llei que no li correspon, atenent als interessos de certs sectors cinegètics.
  Disposición adicional cuarta. Caza y pesca. 
  1. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, con la participación de las comunidades autónomas, elaborará una Estrategia Nacional de Gestión Cinegética que constituya el marco orientativo y de coordinación para la ordenación a escala nacional del aprovechamiento cinegético. Será aprobada por la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural y las comunidades autónomas podrán referirse a ella en su legislación específica.

El Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient destaca del text de la llei els següents aspectes:

 • Nova classificació de les muntanyes en quatre categories per facilitar el seu tractament, organització i determinar el tipus de gestió més adequat a la seva naturalesa. Artículos 11, 12, 13.
 • Simplificació dels procediments perquè les comunitats autònomes aproven uns models tècnics de gestió, als quals es puguen adherir voluntàriament els propietaris forestalsArtículo 32.
 • Desenvolupament de la figura dels Montes de Socis, establint la junta gestora i les seves funcionsArtículo 27 bis.
 • Creació de la figura de “Societat Forestal”, que es constituirà a iniciativa dels propietaris com a instruments de gestió agrupadaDisposición adicional quinta.

El programa de TVE, “El escarabajo verde” en el
més d’abril quan la llei encara estava en tràmit, van fer una exposició dels diferents punts de vista i interpretacions de la nova llei i exemples de projectes que seran possibles amb aquesta nova redacció de la llei de montes.

“El PP ha treballat ràpid aquests quatre anys. En matèria mediambiental, [Miguel Arias] Cañete i ara la ministra [Isabel García] Tejerina han estat capaços de carregar-se tota una legislació ambiental protectora amb més de 20 anys de trajectòria per una sèrie de lleis desreguladores que eliminen ‘les traves ambientals’: la Llei de Costes, la Llei de Parcs Naturals, ara la Llei de Montes i encara falta una altra abans que acabi la legislatura, la Llei de Patrimoni Natural. No és un accident, és la línia d’aquest Govern de desregularitzar i privatitzar “, afirma Theo Oberhuber, d’Ecologistes en Acció.

Info relacionada

Imatge de portada: Javier Galán