Fageca, històrica i natural.

Comanda: Fullets de promoció turística i cartell a l’entrada del poble.

Requisits: Crear un fullet amb el mapa del terme municipal.

Pàgina web de l’Ajuntament de Fageca: facheca.es

Fullet